چرا شما دانشگاه می روید

Total Answer
 
50%به تو چه
 
1 (50%)
 
50%دوستد ارم
 
1 (50%)
 
0%برای عشق
 
0 (0%)
 
(2 Total Votes)Click here to create your own free web poll