Bạn có đồng ý hay không?

Total Answer
 
87.5%Đồng ý
 
7 (87.5%)
 
0%Không
 
0 (0%)
 
12.5%Phim vẫn hay, nên giữ nguyên, chỉ đăng phim mới
 
1 (12.5%)
 
(8 Total Votes)Click here to create your own free web poll