Bạn có đồng ý hay không?

Total Answer
 
77.78%Đồng ý
 
7 (77.78%)
 
0%Không
 
0 (0%)
 
22.22%Phim vẫn hay, nên giữ nguyên, chỉ đăng phim mới
 
2 (22.22%)
 
(9 Total Votes)Click here to create your own free web poll