Bạn có đồng ý hay không?

Total Answer
 
100%Đồng ý
 
2 (100%)
 
0%Không
 
0 (0%)
 
0%Phim vẫn hay, nên giữ nguyên, chỉ đăng phim mới
 
0 (0%)
 
(2 Total Votes)Click here to create your own free web poll