Por quien votarias?

Total Answer
 
75%Pedro Pablo Kuckcinzky
 
3 (75%)
 
25%Keiko Fujimori
 
1 (25%)
 
(4 Total Votes)Click here to create your own free web poll